הפלטות הנעות יוצרות מקומות חנייה נוספים, ניתן להכניסן לחניון שכבר קיים ומאפשרות חניה תוך חסימת רכב אחר ללא תלות.

פלטות חניה נעות יוצרות מקומות חנייה נוספים, ניתן להכניסן לחניון שכבר קיים ומאפשרות חניה תוך חסימת רכב אחר ללא תלות. 

פלטות חניה נעות מסוג PE >